woensdag 21 oktober 2015

Commissie Corbey: Level Playing Field vereiste voor slagen duurzame bio-economie.

Recent kwam het visiedocument 'naar een duurzame bio-economie' van de commissie Corbey uit [hier te lezen]. Het gaat in op randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het realiseren in van een circulaire economie, waarvan de bio-economie een onderdeel uit maakt. 

 

De bio-economie is onderdeel van de circulaire economie en omvat alle sectoren van de samenleving die biomassa gebruiken, inclusief voedsel en veevoer. De biobased economy is beperkter en betreft de sectoren chemie, materialen,farma, papier/karton/hout en energie/transport waarin biomassa de fossiele grondstoffen vervangt. Het visiedocument van Corbey benadert de biobased economy in de context van de bio-economie.  

 

De commissie onderkent de belangrijke rol van de overheid en deze varieert van zeer lichte interventies, zoals monitoren, tot een duidelijke regierol waarbij de overheid faciliteert en/of gewenst gedrag stimuleert.

 

De Nederlandse overheid kan dat echter niet alleen: een transitie naar een duurzame bio-economie vereist een duidelijk duurzaamheidskader op alle niveaus: lokaal, nationaal, Europees en mondiaal. Belangrijk is dat de verschillende partijen voorbij hun eigen grenzen kijken en samenwerking tussen verschillende sectoren, overheden en departementen wordt opgepakt.

De Commissie Corbey adviseert het kabinet:

 

1. Wees ambitieus en spreek dat uit: maak duidelijk wat Nederland wil met de duurzame bio-economie en voer consistent en gefaseerd beleid gericht op de korte en langere termijn. Benut daarbij de kracht van de regio’s, van het internationale bedrijfsleven, van Europa en de potentie van mondiale afspraken.

 

2. Stuur op duurzame productie van biomassa door: één helder duurzaamheidskader voor biomassa dat als minimumstandaard wordt gebruikt voor alle productie van biomassa ongeacht de toepassing.

 

3. Stimuleer het beschikbaar maken van meer duurzame biomassa. Beschikbaarheid van duurzame biomassa is niet vanzelfsprekend. Een stevige inzet is daarom nodig, bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatieve land- en bosbouw en het beter benutten van reststromen uit land-, tuin- en bosbouw.

 

4. Stimuleer efficiënte en effectieve benutting van biomassa. Zorg voor level playing field tussen en binnen sectoren; zorg op de korte termijn voor (tenminste) gelijkwaardige stimulering van inzet van biomassa voor materialen en chemie als voor energietoepassingen. Hef als overheid ook de zelf ingestelde ongelijkheden op. Zet in op Europese harmonisatie en inpassing binnen wereldwijde initiatieven.

 

5. Stimuleer marktontwikkeling voor duurzame biomassa en duurzame biobased producten door een toenemend deel van de consumptie te verduurzamen. Marktontwikkeling is nodig omdat duurzame producten of biobased producten vaak nu nog duurder zijn dan niet-duurzame alternatieven. De overheid kan daartoe afspraken maken met leveranciers (bijvoorbeeld in de voedselsector, de chemie, bouwmaterialen of verpakkingen) om een toenemend deel duurzaam te leveren, of zelf optreden als launching customer.

 

6. Faciliteer de duurzame bio-economie door te investeren in technologieontwikkeling en innovatie, waarbij ook oog is voor ontwikkeling van kleinschalige verwerking van biomassa. Bijvoorbeeld door meer prioriteit en budget te geven aan de bio-economie binnen het topsectorenbeleid en de onderzoeksagenda TKI Biobased Economy 2015–2027. Benadruk dat de bio-economie een integraal onderdeel is van de circulaire economie.

 

7. Monitor beleid en maak beleid responsief. Monitor de effecten van beleid actief, niet alleen statistisch en cijfermatig, maar ook door te investeren in multistakeholderdialoog (inclusief de small holders). Wees bereid beleid bij te stellen als er negatieve onbedoelde effecten blijken.

 

Bij overname door de overheid van deze aanbevelingen zal dit de komende jaren voor veel verandering in de biomassamarkt gaan zorgen. Blijft de stimulering van biomassa voor energietoepassing binnen de SDE+ op termijn gehandhaafd of komt er ook een SDM [Stimulering Duurzame Materialen]? Komen er duurzaamheidscriteria voor alle biomassatoepassingen en gaat de overheid zich nog meer opstellen als launching customer? 

 

Voor marktpartijen is het nu zeer belangrijk om een lange termijn visie met een bijbehorend duidelijk investeringsklimaat te krijgen om in ieder geval in 2050, maar nog liever al in 2030, al een groot gedeelte van een duurzame bio-economie te hebben gerealiseerd.

   ©PDL2015  De auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels dit artikel gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via dit artikel is voor eigen risico van de gebruiker en eigen onderzoek of verificatie wordt aanbevolen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

2SPACE.NET