dinsdag 1 juli 2014

Meer waarde uit biomassa door cascadering blijft vooral een wensgedachte.Recent werd de kamerbrief 'Meer waarde uit biomassa door cascadering' bekend. Hier is deze terug te lezen: Kamerbrief  In de brief wordt iedereen verzocht zijn best te doen om meer waarde aan biomassa te ontlenen, echter een voorkeur wordt niet uitgesproken. 

'Het is niet mogelijk om een toetsingstandaard met minimum standaarden op te stellen' en 'innovatieve toepassingen van biomassa voor chemie en materialen leveren over het algemeen een vergelijkbare of grotere vermindering van broeikasgassen dan toepassing voor bio-energie' lijken geen uitspraken die wijzen op daadkrachtig neerleggen van een duidelijke marsroute. Verder zit men in een spagaat dat er voor de 13% duurzame energiedoelstelling de biomassa-inzet al moet gaan verdubbelen [Energieakkoord], laat staan voor de genoemde ambitieuze nieuwe EU-doelstellingen voor CO2 en duurzame energie uit de kamerbrief. 

 Waardepiramide biomassa

Zowel de biobased toepassingen en de duurzaamheidseisen zullen de huidige biomassamarkt verder versnipperen en ondoorzichtiger maken, zie alle genoemde instanties in de kamerbrief die zich hiermee bezig houden, zodat ik benieuwd ben naar het onderzoek naar het effect van stimulering op de biomassamarkten en de mogelijke structurele verdringing hierdoor van biomassa voor hogere waarde toepassingen. Wat wel zoveel mogelijk voorkomen dient te worden, is dat voor het fractioneren van biomassa voor alle mogelijke toepassingen, deze telkens getransporteerd wordt naar een nieuwe locatie. Hierdoor kan de klimaatbijdrage negatief worden.

Waar niet over gesproken wordt is de cascadering binnen de diverse toepassingsgebieden, waaronder bio-energie; centrale grootschalige bij- en meestook voor elektriciteits-opwekking versus kleinschaligere decentrale inzet voor warmte/koude en elektriciteit met meer rendement uit de schaarse biomassa. Hiermee kan ook zeker een efficiencyslag gemaakt worden in grondstofverbruik, waardoor er meer ruimte komt voor biobased toepassingen. De potentie voor nieuwe kleine decentrale bio-energieinstallaties [< 500 KW] is nog groot, echter het stimuleren van bij-en meestook lijkt tot nu toe favoriet in de SDE+ voor de komende jaren. 

Doordat er maar een fractie van de biomassa gebruikt wordt bij biobased toepassingen, zou het vanzelfsprekend moeten worden dat er in combinatie met de productie, direct via de inzet van de restmaterialen, energie wordt opgewekt om bijvoorbeeld deze fracties vrij te maken [vergisting, fermentatie, raffinage etc.]. Samenwerking in de keten is zodoende gewenst en wordt ook al verkend, echter het op dit moment openhouden van alle mogelijkheden maakt de economische haalbaarheid leidend, waardoor de wens van meerwaarde uit biomassa via cascadering voorlopig geen werkelijkheid wordt.

woensdag 29 januari 2014

Van Afval Naar Grondstof [VANG]: een kans voor het regionaal sluiten van kringlopen.


Het recente uitgebrachte kamerstuk 'Van Afval Naar Grondstof' (hier te downloaden: http://ow.ly/t4vkY ) omvat de uitwerking van het Afvalpreventieprogramma Nederland, dat Nederland in opdracht van de Europese Commissie heeft gemaakt. Dit programma is te raadplegen op: http://ow.ly/t4vwQ

Het gaat uitvoerig in op de benodigde acties vanuit de overheid om de in het verleden ingeslagen weg van de linearie economie (weggooimaatschappij) via de huidige recycle-economie (Wecycle en Plastic Hero's) verder te verduurzamen naar de eindvorm; de circulaire economie. Eigenlijk gaan we terug naar vroeger, maar dan met technologische hoogstaande be- en verwerkingstechnieken waardoor we onze levensstandandaard kunnen behouden en er geen schaarste aan grondstoffen optreedt. 

(c) kamerstuk 'Van afval Naar Grondstof - Uitwerking van acht operationele doelstellingen'. 

De reden waarom dit nu mogelijk is, kom doordat de industrie er klaar voor is in Nederland. De ene Green Deal na de andere wordt afgesloten omdat bedrijven tegen belemmeringen aan lopen tijdens hun innovatieve bedrijfsvoering waarbij Afval ingezet wordt als grondstof, maar dit niet mag, kan of mogelijk is. De ontwikkelingen gaan zo snel dat overheden met de normale proceduretijden het gewenste raamwerk niet kunnen leveren, laat staan om rustig na te denken over hoe we het met zijn allen willen. Wat is een 'hoogwaardige' toepassing van een schaarse grondstof?

De circulaire economy haalt de biobased economy in als hot item in innovatie, terwijl dit nog in de pilot/praatfase zit, zodat de opschaling naar circulair tijd en kosten gaat besparen. De lagere overheid heeft nog niet veel gemerkt van de biobased economy dan wat leuke artikelen over innovaties in hun regio, maar circulaire economy gaat wel impact hebben op hun bedrijfsvoering. Naast handhaver van wet- en regelgeving is zij ook een deelnemer in de ciculaire economy die nog wat te leren heeft. 

Naast inzamelaar van huishoudelijk afval is de gemeente ook producent van reststromen, organische [biomassa] en overige reststromen zoals kantoorafval en veegvuil. In het kamerstuk wordt Benchmarken als voorbeeld genoemd voor gemeenten om meer zicht en kennis te krijgen op hun activiteiten en vrijkomende stromen om zo het goede voorbeeld te gaan geven, duurzaam inkopen heet dat. Wij voeren ook Benchmarkten uit; recent voor 9 gemeenten alle 'overige werfstromen' in kaart gebracht. 

Als je kijkt naar de huidige verwijderingsstructuren zie je niet zo veel verschil in uitvoeringsprocedures tussen gemeenten, maar de eyeopener zit in de financiĆ«le verschillen. Deze verschillen in kosten maakt de transitie naar een hoogwaardige verwerking mogelijk omdat als gemeenten samenwerken ze soms tot tientallen procenten kunnen besparen op afzetkosten of logsitieke kosten. Door deze 'Samenwerking Grondstoffen Beheer [SGB]' op te zetten in een regio kun je op 3 ambitieniveaus gaan samenwerken; 

1   Alleen op papier, door normalisatie van contracten en aanbestedingseisen te formuleren en zo personeelskosten te besparen en een level playing field op regionaal niveau te scheppen;
2  Door gezamenlijk de vrijkomende stromen in de markt te zetten (aanbesteden van hoogwaardige verwerking) en zo in het kader van de 'massa is kassa' gedachte meer te bereiken in duurzaamheid dan alleen;
3   Door gezamenlijk de vrijkomende restromen te gaan beperken en ook inzetten voor lokaal hergebruik door het actief opzetten van pilotprojecten; dit kan door samenwerking met WSW-bedrijven en ondernemers in de regio. Het lokaal sluiten van kringlopen als ambitie voor de regio; 

Hierbij kan waarschijnlijk op een grote belangstelling worden gerekend door I&M/RVO die actief op zoek gaat naar ondersteuning van voorbeeldprojecten voor het verspreiden van opgedane kennis. Het mooie is dat de bedrijven in de branche ook hiermee actief aan de slag zijn, zodat je niet alleen de kar trekt en ook binnen een ambtstermijn van 4 jaar resultaten kunt boeken.

Over het uitgevoerde project is een leaflet met informatie beschikbaar en we verwijzen ook naar de blogpost 'Circulaire economie: goede logistieke organisatie bespaart kosten en grondstoffen!'  http://ow.ly/t4IhU .

2SPACE.NET