dinsdag 1 juli 2014

Meer waarde uit biomassa door cascadering blijft vooral een wensgedachte.Recent werd de kamerbrief 'Meer waarde uit biomassa door cascadering' bekend. Hier is deze terug te lezen: Kamerbrief  In de brief wordt iedereen verzocht zijn best te doen om meer waarde aan biomassa te ontlenen, echter een voorkeur wordt niet uitgesproken. 

'Het is niet mogelijk om een toetsingstandaard met minimum standaarden op te stellen' en 'innovatieve toepassingen van biomassa voor chemie en materialen leveren over het algemeen een vergelijkbare of grotere vermindering van broeikasgassen dan toepassing voor bio-energie' lijken geen uitspraken die wijzen op daadkrachtig neerleggen van een duidelijke marsroute. Verder zit men in een spagaat dat er voor de 13% duurzame energiedoelstelling de biomassa-inzet al moet gaan verdubbelen [Energieakkoord], laat staan voor de genoemde ambitieuze nieuwe EU-doelstellingen voor CO2 en duurzame energie uit de kamerbrief. 

 Waardepiramide biomassa

Zowel de biobased toepassingen en de duurzaamheidseisen zullen de huidige biomassamarkt verder versnipperen en ondoorzichtiger maken, zie alle genoemde instanties in de kamerbrief die zich hiermee bezig houden, zodat ik benieuwd ben naar het onderzoek naar het effect van stimulering op de biomassamarkten en de mogelijke structurele verdringing hierdoor van biomassa voor hogere waarde toepassingen. Wat wel zoveel mogelijk voorkomen dient te worden, is dat voor het fractioneren van biomassa voor alle mogelijke toepassingen, deze telkens getransporteerd wordt naar een nieuwe locatie. Hierdoor kan de klimaatbijdrage negatief worden.

Waar niet over gesproken wordt is de cascadering binnen de diverse toepassingsgebieden, waaronder bio-energie; centrale grootschalige bij- en meestook voor elektriciteits-opwekking versus kleinschaligere decentrale inzet voor warmte/koude en elektriciteit met meer rendement uit de schaarse biomassa. Hiermee kan ook zeker een efficiencyslag gemaakt worden in grondstofverbruik, waardoor er meer ruimte komt voor biobased toepassingen. De potentie voor nieuwe kleine decentrale bio-energieinstallaties [< 500 KW] is nog groot, echter het stimuleren van bij-en meestook lijkt tot nu toe favoriet in de SDE+ voor de komende jaren. 

Doordat er maar een fractie van de biomassa gebruikt wordt bij biobased toepassingen, zou het vanzelfsprekend moeten worden dat er in combinatie met de productie, direct via de inzet van de restmaterialen, energie wordt opgewekt om bijvoorbeeld deze fracties vrij te maken [vergisting, fermentatie, raffinage etc.]. Samenwerking in de keten is zodoende gewenst en wordt ook al verkend, echter het op dit moment openhouden van alle mogelijkheden maakt de economische haalbaarheid leidend, waardoor de wens van meerwaarde uit biomassa via cascadering voorlopig geen werkelijkheid wordt.
2SPACE.NET