woensdag 26 augustus 2020

Klimaatkramp

 


Het is wel de essentie van de spagaat waarin we telkens in terecht komen: een klimaat-, energie- of milieuplan maken is gemakkelijk, echter bij de uitvoering blijft er maar enkel aspect van de originele ambitie overeind. Dat kan al gebeuren in de polder, zoals bij het Klimaatakkoord, waar 200 belangengroepen de kaasschaaf gebruikten, maar meestal gebeurd het bij de bestuurders die over de praktische uitvoering gaan. Daarom bemoei ik me eigenlijk niet de met huidige opstelling van de RESsen, want hier gaat het opnieuw plaatsvinden in de komende jaren.

Het wordt Klimaatkramp vindt ik wel mooi passen en wordt omschreven als 'de bestuurlijke verlamming die optreedt als de schrik voor de reactie van de burger groter is dan het besef van urgentie'(David van Reybrouck*). Dit ziektebeeld treedt op op het moment dat iemand bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt en effecten van beleidsmaatregelen langer impact hebben dan de bestuursperiode. Klimaatplannen reiken richting 2030 en zelfs 2050, dus vragen ambitieuze plannen, maar maken je als bestuurder blijkbaar erg kwetsbaar voor deze ziekte.

Burgerpanels lijken het toverwoord; de 'gewone' burgers schuiven aan bij de planvorming om draagvlak ter creëren, echter dit zijn mensen die zich moeten aanmelden en veelal geen afspiegeling vormen van de (lokale) bevolking. Via loting opgeroepen panelleden die rouleren zou (net als bij de jury in de VS) een meer gedragen en een beter compromis opleveren, maar nu zijn het vaak bezorgde of principiële burgers, de buitenste flanken van de samenleving.

Voor de bestuurders is het dan wel de taak als via een geloot burgerpanel een compromis ter accordering ligt, om zich niet alsnog te laten gijzelen door de (social media) reacties of lobby. Bestuurders zouden sowieso onder werktijd niet constant feedback moeten zoeken voor hun daden. Wij hebben hun gekozen (en we betalen ze hiervoor) om hun taken naar behoren uit te voeren, naar waarheid en geweten en ze worden na afloop van hun contractperiode geëvalueerd door middel van verkiezingen.

Vaak zie je wel dat de klimaatkramp na de bestuursperiode vrijwel direct over is; men gaat schrijven en spreken over hoe het wel had gemoeten of sluit zich aan bij een ideële organisatie. Wel treed er partiële dementie op over de gemiste kansen in de bestuursperiode, alleen het opgedane netwerk is men niet vergeten. Wie nog een medicijn weet mag het zeggen, we hebben het nodig.

* 'Burgerpanels als remedie tegen klimaatkramp', artikel in uitgave 'Nu het nog kan', eXtinction Rebellion NL, 2020, p. 183.

maandag 9 maart 2020

Een e-bike voor woon-werkverkeer: bijna deze én een nieuwe verdient!

Vanaf juli 2015 monitoren we onze e-bike rijdster, die van Renkum naar Arnhem fietst. Een enkeltje is 18 km en kost circa 50 minuten fietsen; een enkele busreis kost 68 minuten reizen en kost nu € 9,01 voor een retourtje. 
Nu na de 3e grote beurt, waarbij fietsbanden, ketting, cassete worden vervangen en de fiets opnieuw wordt afgesteld en de computer uitgelezen, zijn er bijna 27.000 km gereden. De fietsaccu is na 4,5 nog steeds 100%, maar de fiets staat zoveel mogelijk aan de lader en binnen.
afgelegde km met de e-bike per maand
Uit de figuur blijkt dat vooral vakanties en grote beurten het fietsen belet, echter sinds de aankoop is de rijdster meer uren gaan werken, maar minder gaan fietsen. Dit komt vanwege de mogelijkheid om thuis te werken, welke momenteel ca. 1 dag in de week benut wordt. Dus van 4 naar 3 dagen in de week fietsen. 
Welke ondersteuningsmoduis werd gebruikt.
Het is een luxe e-bike, met 24 versnellingen en via de computer kun je ook nog 5 ondersteuningsmodussen aanklikken, met een maximum van 27 km per uur. Deze luxe is echter overbodig voor een e-bike voor woon-werk verkeer; onze rijdster gebruik alleen het grootste voorblad van de 3 en alleen de 3 kleinste tandwielen van 8 achter. De kleinste is na een tijdje als eerste versleten en dan wordt naar een tandje lichter geschakeld om zo de grote beurt uit te stellen. Van de modus is Power favoriet, maar om ook nog wat conditie te behouden wordt er perioden met minder of zonder ondersteuning gefietst. 
Terugverdientijd e-bike
In het begin waren we bevreesd voor de kosten, maar omdat we nu zelf het wekelijks onderhoud uitvoeren (ketting smeren, remblokken vervangen, etc.) kunnen we de beurten die elke 1.000 km worden gemeld negeren. Uit de figuur blijkt dat we in ca. 2 jaar de fiets terugverdient hebben t.o.v. OV-kosten en nu ook bijna een nieuwe fiets verdient hebben. De onderhoudskosten geven nu een kleine uitstelperiode, maar er kan nu weer ca. 8.000 km worden gefietst. 
Na 27.000 km blijft het korstenoverzicht gelijk aan de vorige; stroomkosten zijn verwaarloosbaar, € 2,- per 1.000 km. Onderhoud tikt harder aan met 5 €cent/km, maar je verdient 20,5 €ct/ km als je gaat fietsen naar je werk. 
Er zijn meerdere blogs over dit onderwerp in het verleden, zoek maar even op deze pagina.

maandag 9 december 2019

10 Veel gestelde vragen over biomassa in de energievoorziening voor Dummies.

De NVDE heeft een 10 puntenblad opgesteld, http://www.nvde.nl/nvdeblogs/nvde-position-paper-biomassa-en-bio-energie/, maar enerzijds zijn de vragen nogal sturend en anderzijds de antwoorden vooral lang en technisch onderbouwd. Ik ga dat even anders doen, maar dan op basis van hoe ik er in sta.


1  “Is biomassa nodig, naast zon- en windenergie?”

Nee, maar dan moet je andere energiekeuzes maken, maar ook ons totale energiesysteem anders inrichten en het kost veel tijd en geld om het betrouwbaar te maken. Biomassa is nu een gemakkelijke manier om snel stappen te zetten en wordt als een tijdelijke overgangsbrandstof beschouwd.

2   “Is er voldoende biomassa voor het klimaatakkoord?”

Onbekend, omdat niemand echt weet hoeveel er is in de toekomst en wie er wat mee wil doen. Biomassa kun je meerdere keren gebruiken om fossiele CO2-emissie te voorkomen en dat is beter dan nog meer fossiele grondstoffen te gebruiken.

3  “Bossen worden gekapt voor bio-energie, dat is toch niet CO2-neuaal?

Als je meer hout oogst én verbrandt dan er aangroeit is het niet CO2-neutraal. Het ligt aan de schaal (lokaal, regionaal, landelijk of wereld) waarop je het bekijkt of je rekensom positief of negatief is. De opbrengst is vooral bouwhout wat een veel langere CO2-vastlegging betekent en als resthout ook nog bio-energie oplevert.

4   “Schaadt Nederland arme landen als we hun biomassa importen?

Met de huidige wet- en regelgeving in Nederland neemt de roofbouw juist af; waren onze regels in alle landen maar zo streng.

5   “Is biomassa niet te waardevol om er energie van te maken?”

Dat ligt aan het huidige gebruik, de toegestane alternatieven en de vraag hiernaar. Ongebruikte biomassa wordt op termijn ook CO2 en water door brand of rotting, dus energieopwekking voor menselijk gebruik is een bijvangst.

6   “Vervuilt het stoken van biomassa de lucht?”

Bij alle verbranding van biomassa komen vluchtige stoffen vrij, maar vervuiling is het gevolg van ongecontroleerde verbranding, zoals bij vuurkorf, open haard of vreugdevuren. Computergestuurde verbrandingstechniek in bioketels is vele malen schoner.

7 “Hoeveel uitstoot van stikstof veroorzaakt het branden van biomassa?”

Het draagt bij, maar er zijn rookgasreinigingsmethoden voor stikstof voor vooral de grotere installaties. Hoeveelheden uitstoot zijn van vele factoren afhankelijk.

8   “Hoe weet je dat biomassa duurzaam is?”

Dat ligt aan je omschrijving van het woord 'duurzaam'; dat is een studie op zich, maar is een akkoord tussen belanghebbenden op dit moment bij biomassa. De uitvoering is vooral een papieren werkelijkheid in de praktijk en moeilijk controleerbaar in het veld.

9    “Willen mensen wel naast een biomassacentrale wonen?”

Het NIMBY-effect is een normale menselijke reactie op onbekende veranderingen in hun leefomgeving. Soms is betrokkenheid en/of geld een werkzaam medicijn, ook voor in onze ogen onacceptabele zaken.

10    “Is biomassa niet blijvend veel te duur?”

Nederlanders kunnen goed rekenen, dus als het goedkoper kan, dan zal dat zeker gebeuren. Daarom bestaan er subsidies en belastingen.

De antwoorden roepen waarschijnlijk meer vragen op, maar stel gerust je eigen versie op!

donderdag 7 november 2019

'Liever aardgas dan bio-energie'​; het relaas van 20 jaar bio-energieconsultancy in Nederland.
Bovenstaande quote bleef hangen na de recente discussie op WNL opiniemakers over biomassa, eigenlijk ging het alleen over bio-energie op hout. Als consultant doe ik eigenlijk al 20 jaar biomassaprojecten; van (rest)stroom naar grondstof voor diverse toepassingen zoals materialen, chemie, bodemverbeteraar en energie als eindoplossing in de keten. Omdat het altijd complexe materie is, is het een prachtig vakgebied.

Lange tijd werd bio-energie op basis van hout gezien als de dobber waarop andere projecten konden drijven; landschapsontwikkeling, natuurbeheer en beheer van de openbare ruimte kregen meer aandacht en financiën doordat de inzamelaars voor € 0,- 80 m3 houtchips kwamen ophalen en zelfs containers klaarzetten. Verder was het een alternatief voor het stoken van groenafval in de open lucht. In 2000 was er al weerstand, maar vooral vanuit de composteerdersbranche; de houtachtige fractie was 'onmisbaar' voor het proces (klopt), maar het bleek in de jaren daarna vooral voor composteerders een kans om te groeien vanwege hun vergunde locatie en logistieke capaciteiten, waardoor de export van houtchips floreert.

In 2010 kwam de biobased economy op; meer materialen en stoppen met bio-energie was het credo, maar daarnaast was er de wens voor meer duurzame energie vanuit Kyoto, waarbij betaalbare wind- en zonne-energie nog ver weg leek. Naar aanleiding van de vraag naar meer grip en sturing stond ik aan de wieg van de NBKL in 2012, waarbij de eerste signalen over negatieve effecten van houtstook al op de social media verschenen, maar nog werden afgedaan als incidenten. Via de SDE en ISDE werden bioketels eindelijk ook rendabel en betrouwbaar als duurzame energievoorziening voor de gewone gebruiker; ook wij lieten al in 2010 de gasleiding verwijderen en hebben sindsdien een prima warmtevoorziening met resthout van de lokale houtzagerij.

Onder invloed van het Energieakkoord, het stoppen met Gronings gas, Urgenda en het Klimaatakkoord komt grootschalige bio-energie op hout duidelijker in beeld als alternatief; nu is ook al 60% van alle duurzame energie bio-energie en het klimaatakkoord omvat veel biomassatoepassingen. Echter dit lijkt een brug te ver; bio-energie blijft verbranding met CO2, fijnstof en NOx wat wel een natuurlijk proces is en niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld PFAS. Verder is niet duidelijk in het voetlicht te krijgen wat het verschil is tussen computergestuurde Hoog rendement bioketels en de houtkachels die men doodleuk in een energieneutraal huis plaatst voor de gezellige sfeer en extra warmte, maar de buren verstikt.

Afgelopen voorjaar bleek na een bio-energie onderzoek van ons in het zuiden van het land nog dat potentieel 13 miljoen m3 aardgasequivalent uit bio-energie moeilijk lag in de raad en dat hout buiten de gemeentelijke reststromen niet meer beschikbaar was. Verder moet ik toegeven dat ik het van de zomer niet over mijn hart kon verkrijgen om alle biomassaketels (vnl. op hout) in de regio Amsterdam in beeld te gaan brengen en beleidsadvies te geven om groei te voorkomen of zelfs een inperking in gang te zetten. Biomassa is gelukkig breder dan alleen bio-energie voor mij als consultant, maar de gamechanger in de energietransitie in Nederland wordt het zeker niet.

donderdag 10 oktober 2019

Hoe overkom je afkoppelangst? De weg naar meer regenwater in je tuin.

'Zonder regen geen regenboog'; dat regen onmisbaar is voor ons land bewees de zomer van 2018 maar weer eens. Vroeger, voor dat de riolering kwam ('60-70 jaren vorige eeuw), zag je nog slootjes in de straat en achter de huizen. Het regenwater en het afvalwater werd via de bezinkput geloosd op het oppervlaktewater. Bij aanleg van de riolering werd direct ook al het hemelwater aangekoppeld op dit systeem; goed voor de doorstroming en wegen konden breder gemaakt worden om er stoepen aan te leggen. 

Op veel plekken is dit een uitkomst voor wateroverlast. In de zomermaanden wordt de tuin besproeid met leidingwater of men heeft een regenton, die met 100-200 liter meer voor de show is, dan het overbruggen van 2 weken droogte. Volgens het KNMI regent het meer en heviger, maar worden de periodes met droogte langer door klimaatverandering; tijd om dit eens even te bekijken. 


Uit wat data blijkt het weerstation Wageningen PD redelijk vergelijkbaar is met Renkum; als het bij ons regent, regent het meestal daar ook. Met ca. 800 mm gemiddeld, regent het de laatste jaren meer (+100 mm p/j), vooral in de periodes dec/jan en in aug/sept. Vorig jaar zomer én najaar bleek een 'tekort' van >200 mm en 2019 is 'normaal' te noemen met wel veel pieken en dalen. Is dat nu erg? Dat heeft te maken wanneer de regen valt en welke functie het heeft.Voor de (moes)tuin wil je tijdens het groeiseizoen voldoende water hebben. Uit de figuur blijkt hier in 2018 en in mindere mate in 2019 een probleem. Dat matcht met de praktijk; we hebben ca. 500 m2 tuin en 2.000 liter wateropslag(IBC-containers), voldoende voor 100 m2 tuin in een zomerweek. Als het af en toe een beetje bijregent dan kunnen we ca. 6 m3 per jaar gebruiken van de 32 m3 (40m2* 0.8 m3/m/j) die op het dak valt. In totaal kunnen we in theorie ca. 100 m3 opvangen per jaar, voldoende om de tuin 10 weken lang te besproeien, maar daarvoor is een grote (vorstvrije) opslagcapaciteit nodig omdat het buiten het groeiseizoen valt en dus niet gebruikt wordt. We kunnen dus voor meer opslag kiezen, maar dat is kostbaar en als het bovengronds moet wordt het toch een lelijke bedoeling met tientallen tonnen. Daarnaast is het een flinke klus om dagelijks zoveel oppervlak te besproeien zonder te automatiseren. Afgelopen zomers was de strategie de volgende; bij langere periodes van droogte is de moestuin eerst, dan wat tuinplanten/bomen en dan het grasveld. Selectief besproeien en de planten die dat niet verdragen verdwijnen en worden niet vervangen. Nieuwe tuinplanten/bomen selecteren op droogtegevoeligheid. In 2018 hebben we toch nog 2 m3 leidingwater gebruikt. 


Op basis van de neerslagdata gaan we nu niet voor meer opslag, maar wel voor 100% afkoppeling van hemelwater. Door meer aanbod zal een nieuw evenwicht ontstaan en bomen en struiken zullen meer buffer krijgen; het grondwater zit op >10 m diep, dus overlast in de winter verwachten we niet. 


Als je ook aan de slag wil, verken de mogelijkheden op basis van je lokale situatie (en budget) en ga aan de slag; soms is er ook wat subsidie, maar met €100,- heb je al wat afkoppelstukken en handig wordt je vanzelf. Regenwater in de tuin is veel beter dan leidingwater om allerlei redenen, dus wat houdt je nog tegen?

donderdag 26 september 2019

Overzicht klimaatdata om wél in de gaten te houden.

Dagelijks vliegen de alarmerende kreten je om de oren; een nieuw record CO2-niveau in Hawaï of een hitterecord in Alaska. Als je dit dagelijks hoort dan treedt binnen enige tijd klimaatmoeheid op; Greta Thunberg heeft gelijk dat veel mensen vooral 'gewoon' doorleven en dat het momenteel vooral een social mediadingetje is geworden. 

Zelfs ik, die al bijna 2 decennia milieu en klimaatgerelateerd nieuws volg, wou toch eens weten waar we nu staan en dat ook kunnen volgen de komende jaren. En niet lokaal, regionaal of landelijk; het is helaas een wereldwijd verschijnsel met vooral op landelijk niveau handelingsmogelijkheid, eventueel met afstemming van je buurlanden. 


Door niet de dagelijkse pieken, maar de jaarlijkse gegevens te bekijken komt er wat nuance in de discussie; er is zeker een probleem, maar ook de (tijdelijke) daling die door 'ontkenners' wordt aangegrepen is nu zichtbaar. Bij het wereldwijde CO2-niveau is geen ontkennen mogelijk van de trend; 450 ppm wordt als kritisch gezien binnen IPCC kringen en daar lijken we naar op weg.


Voor het nemen van maatregelen is het landelijke niveau momenteel de norm in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Nederland ligt daarbij in een nest van ontwikkelde buurlanden, waardoor bovenstaand plaatje een compromis is tussen de werkelijkheid en monitoorbaarheid. 

O.a. de zee- en luchtvaart zitten er niet in en de balans tussen im- en export van producten van uitstoot veroorzakende activiteiten is moeilijk op te maken. Maar ik wil graag in 2030 een update maken met stippen op de gewenste punten die we nu gezamenlijk afgesproken hebben en wellicht zijn de data zodanig verbetert dat we dan de werkelijkheid monitoren. 

maandag 24 december 2018

Biomassa in het klimaatakkoord: bio-energie beperken en vooral gecascadeerde duurzame toepassing en aanbod stimuleren.

Biomassa is duurzaam, circulair en overal voor inzetbaar. Daarom zijn alle klimaattafels er in geïnteresseerd om hun CO2-reductie via biomassa te behalen.

Bron: nos
  Zoveel zelfs, dat het binnenlandse aanbod moet worden verdubbeld en alle onbenutte biomassastromen moeten worden ingezet. De composteringen zullen nog meer hun best moeten doen om ingangsmateriaal binnen te krijgen, want na het snoeiafval wordt ook o.a. het bermgras gezien als het groene goud dat benut moet gaan worden via bio-raffinage.

De inzet van biomassa voor bio-energie wordt aan banden gelegd, ondanks dat het nu nog voor ca. 70% van de hernieuwbare energieproductie zorgt. Via cascadering en duurzaamheidscriteria voor alle toepassingen, zal de marktwerking minder grip moeten krijgen op toepassing van biomassa voor energie-opwekking.

De kleinschalige warmtevoorziening op biomassa, nu nog gestimuleerd door de ISDE, wordt kritisch bekeken. De ISDE voor kachels en ketels zal worden heroverwogen in 2019, ook vanwege de luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving. Waar dit mogelijk is, wil het kabinet de luchtkwaliteitsemissienormen aanscherpen voor kleine installaties vanaf 2022 (m.n. NOx en fijnstof). Dit alles betekent waarschijnlijk een rem op de vervanging van de huidige open haarden en verouderde kachels en minder biomassaketels in nieuwbouw.

Biomassa wordt gezien als een transitiebrandstof, maar essentieel voor duurzame materialen en chemietoepassingen. Echter er wordt nu ook veel minder biomassa verspild in het werk, bestekken besteden vaker aandacht aan de vrijkomende stromen. We lezen in het klimaatakkoord echter niets over vermindering van vreugdevuren en sfeervuur, zoals de vuurkorf in de tuin, de open haard of het Paasvurenfestijn. Zeker nu het afgelopen jaar bleek dat biomassaketels veel schoner zijn dat we allen dachten, zou hier veel winst te behalen zijn. Waarschijnlijk komt dit ook wel, maar dan vergelijkbaar als op de wijze dat vuurwerk uit ons straatbeeld gaat verdwijnen.

We moeten echter voorkomen dat door een woud van (duurzaamheids)regels het slepen van biomassa nog verder wordt opgeschaald en lokale biomassa onbenut blijft, omdat het verlenen van certificaten en vergunningen te veel inspanning kost.

2SPACE.NET